Prywatność i informacje prawne

Informacje prawne

Na mocy art. 6 ustawy nr 2004-575 z dnia 21 czerwca 2004 r. o zaufaniu w gospodarce cyfrowej, określa się użytkownikom strony internetowej https://shop.addevmaterials.com tożsamość różnych podmiotów zaangażowanych w jej realizację i monitorowanie:

URL strony internetowej : https://shop.addevmaterials.com

Właściciel : ADDEV Materials, francuska Société par Actions Simplifiée o kapitale 15 055 180,00 euro, której siedziba znajduje się pod adresem 30, quai Perrache, 69002 Lyon, zarejestrowana w Registre du Commerce et des Sociétés de LYON działająca w imieniu ADDEV Materials (dalej "Wydawnictwo" lub "My").

Wewnątrzwspólnotowy numer VAT: FR32820724508

Kontakt :
E-mail: contact@addevmaterials.com
Numer telefonu : +33 (0)4 72 11 35 00

Odpowiedzialny za publikację: Thomas GE - t.ge@addevmaterials.com

Webmaster: Thomas GE - t.ge@addevmaterials.com

Inspektor ochrony danych : DPO - contact@addevmaterials.com

Warunki użytkowania

Strona internetowa ADDEV Materials - Mobility & Industries znajdująca się pod adresem. https://mi.addevmaterials.com/ jest dziełem chronionym prawem autorskim należącym do ADDEV Materials. Niektóre funkcje Strony mogą podlegać dodatkowym wytycznym, warunkom lub zasadom, które zostaną opublikowane na Stronie w związku z tymi funkcjami.

Wszystkie takie dodatkowe warunki, wytyczne i zasady są włączone przez odniesienie do niniejszych Warunków.

Niniejsze Warunki użytkowania opisują prawnie wiążące zasady i warunki, które nadzorują korzystanie z Witryny. LOGUJĄC SIĘ NA STRONIE, UŻYTKOWNIK ZGADZA SIĘ NA TE WARUNKI i oświadcza, że jest upoważniony i zdolny do ich przestrzegania. ABY UZYSKAĆ DOSTĘP DO STRONY, POWINIENEŚ MIEĆ UKOŃCZONE 18 LAT. JEŚLI NIE ZGADZASZ SIĘ Z WSZYSTKIMI POSTANOWIENIAMI NINIEJSZYCH WARUNKÓW, NIE LOGUJ SIĘ I/LUB NIE KORZYSTAJ ZE STRONY.

Warunki te wymagają skorzystania z arbitrażu Sekcji 10.2 na zasadzie indywidualnej w celu rozstrzygnięcia sporów, a także ograniczają środki zaradcze dostępne dla użytkownika w przypadku sporu. Niniejsze Warunki użytkowania zostały stworzone przy pomocy Generator warunków użytkowania.

 

Dostęp do strony

Z zastrzeżeniem niniejszych Warunków. Firma udziela użytkownikowi niezbywalnej, niewyłącznej, odwoływalnej, ograniczonej licencji na dostęp do Strony wyłącznie do użytku osobistego, niekomercyjnego.

Pewne ograniczenia. Prawa zatwierdzone dla Ciebie w niniejszych Warunkach podlegają następującym ograniczeniom: (a) nie wolno sprzedawać, wynajmować, dzierżawić, przekazywać, cedować, dystrybuować, hostować ani w inny sposób wykorzystywać Strony do celów komercyjnych; (b) nie wolno zmieniać, tworzyć dzieł pochodnych, dezasemblować, kompilować wstecznie ani inżynierować wstecznie żadnej części Strony; (c) nie wolno uzyskiwać dostępu do Strony w celu zbudowania podobnej lub konkurencyjnej strony internetowej; oraz (d) z wyjątkiem przypadków wyraźnie określonych w niniejszym dokumencie, żadna część Witryny nie może być kopiowana, reprodukowana, dystrybuowana, ponownie publikowana, pobierana, wyświetlana, zamieszczana lub przesyłana w jakiejkolwiek formie lub w jakikolwiek sposób, chyba że wskazano inaczej, wszelkie przyszłe wersje, aktualizacje lub inne dodatki do funkcjonalności Witryny podlegają niniejszym Warunkom. Wszystkie prawa autorskie i inne informacje o własności zamieszczone na Stronie muszą być zachowane na wszystkich jej kopiach.

Firma zastrzega sobie prawo do zmiany, zawieszenia lub zaprzestania działania Strony z lub bez powiadomienia użytkownika. Użytkownik zgadza się, że Firma nie będzie ponosić odpowiedzialności wobec użytkownika lub innych osób trzecich za jakiekolwiek zmiany, przerwy lub zakończenie działania Strony lub jej części.

Brak wsparcia i konserwacji. Użytkownik zgadza się, że Firma nie będzie miała obowiązku zapewnienia użytkownikowi jakiegokolwiek wsparcia w związku z Witryną.

Z wyłączeniem wszelkich Treści Użytkownika, które mogą być dostarczone przez użytkownika, użytkownik jest świadomy, że wszystkie prawa własności intelektualnej, w tym prawa autorskie, patenty, znaki towarowe i tajemnice handlowe, w Witrynie i jej zawartości są własnością firmy lub dostawców firmy. Należy pamiętać, że niniejsze Warunki i dostęp do Strony nie dają użytkownikowi żadnych praw, tytułów ani udziałów w lub do jakichkolwiek praw własności intelektualnej, z wyjątkiem ograniczonych praw dostępu wyrażonych w punkcie 2.1. Firma i jej dostawcy zastrzegają sobie wszelkie prawa, które nie zostały przyznane w niniejszych Warunkach.

 

Linki i reklamy stron trzecich; inni użytkownicy

Linki i reklamy osób trzecich. Strona może zawierać linki do stron internetowych i usług osób trzecich i/lub wyświetlać reklamy osób trzecich. Takie linki i reklamy stron trzecich nie są pod kontrolą Firmy, a Firma nie ponosi odpowiedzialności za linki i reklamy stron trzecich. Firma zapewnia dostęp do tych linków i reklam stron trzecich tylko jako udogodnienie dla Ciebie i nie sprawdza, nie zatwierdza, nie monitoruje, nie popiera, nie gwarantuje ani nie składa żadnych oświadczeń w odniesieniu do linków i reklam stron trzecich. Korzystasz z linków i reklam stron trzecich na własne ryzyko i powinieneś zachować odpowiedni poziom ostrożności i dyskrecji. Po kliknięciu na którykolwiek z linków i reklam stron trzecich, obowiązują warunki i polityka stron trzecich, w tym zasady prywatności i gromadzenia danych stron trzecich.

Inni użytkownicy. Każdy użytkownik Strony ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie własne Treści użytkownika. Ponieważ nie kontrolujemy Treści użytkownika, użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że nie jesteśmy odpowiedzialni za żadne Treści użytkownika, niezależnie od tego, czy zostały dostarczone przez niego, czy przez inne osoby. Użytkownik zgadza się, że Firma nie będzie odpowiedzialna za jakiekolwiek straty lub szkody poniesione w wyniku takich interakcji. Jeśli dojdzie do sporu między Tobą a jakimkolwiek użytkownikiem Strony, nie mamy obowiązku angażowania się w niego.

Użytkownik niniejszym zwalnia i na zawsze uwalnia Spółkę i naszych urzędników, pracowników, agentów, następców i cesjonariuszy od, i niniejszym zrzeka się i rezygnuje z, każdego przeszłego, obecnego i przyszłego sporu, roszczenia, kontrowersji, żądania, prawa, obowiązku, odpowiedzialności, działania i przyczyny działania każdego rodzaju i natury, które powstały lub wynikają bezpośrednio lub pośrednio z, lub które odnoszą się bezpośrednio lub pośrednio do, Strony. Jeśli jesteś mieszkańcem Kalifornii, niniejszym zrzekasz się w związku z powyższym przepisów kalifornijskiego kodeksu cywilnego, art. 1542, który stanowi: "ogólne zwolnienie nie obejmuje roszczeń, o których wierzyciel nie wie lub nie podejrzewa, że istnieją na jego korzyść w momencie wykonywania zwolnienia, a które, gdyby były mu znane, musiałyby w istotny sposób wpłynąć na jego rozliczenie z dłużnikiem".

Cookies i Web Beacons. Jak każda inna strona internetowa, ADDEV Materials - Mobility & Industries używa "ciasteczek". Te pliki cookie są wykorzystywane do przechowywania informacji, w tym preferencji odwiedzających oraz stron na stronie internetowej, do których odwiedzający uzyskał dostęp lub które odwiedził. Informacje te są wykorzystywane do optymalizacji doświadczeń użytkowników poprzez dostosowanie zawartości naszej strony internetowej w oparciu o typ przeglądarki odwiedzającego i/lub inne informacje.

 

Zastrzeżenia

Strona jest dostarczana na zasadzie "tak jak jest" i "tak jak jest dostępna", a firma i jej dostawcy wyraźnie zrzekają się wszelkich gwarancji i warunków wszelkiego rodzaju, zarówno wyraźnych, dorozumianych, jak i ustawowych, w tym wszelkich gwarancji lub warunków przydatności handlowej, przydatności do określonego celu, tytułu, spokojnego korzystania, dokładności lub nienaruszalności. My i nasi dostawcy nie gwarantują, że strona spełni Twoje wymagania, będzie dostępna w sposób nieprzerwany, terminowy, bezpieczny lub wolny od błędów, lub będzie dokładna, niezawodna, wolna od wirusów lub innych szkodliwych kodów, kompletna, legalna lub bezpieczna. Jeśli obowiązujące prawo wymaga gwarancji w odniesieniu do strony, wszystkie takie gwarancje są ograniczone w czasie do dziewięćdziesięciu (90) dni od daty pierwszego użycia.

Niektóre jurysdykcje nie zezwalają na wyłączenie gwarancji dorozumianych, więc powyższe wyłączenie może nie mieć zastosowania do użytkownika. Niektóre jurysdykcje nie zezwalają na ograniczenie czasu trwania gwarancji dorozumianej, więc powyższe ograniczenie może nie mieć zastosowania.

 

Ograniczenie odpowiedzialności

W maksymalnym zakresie dozwolonym przez prawo, w żadnym wypadku firma ani jej dostawcy nie będą odpowiedzialni wobec użytkownika lub jakiejkolwiek strony trzeciej za jakiekolwiek utracone zyski, utracone dane, koszty nabycia produktów zastępczych, lub jakiekolwiek pośrednie, wynikowe, przykładowe, przypadkowe, specjalne lub karne szkody wynikające z lub odnoszące się do tych warunków lub twojego korzystania lub niezdolności do korzystania ze strony, nawet jeśli firma została poinformowana o możliwości wystąpienia takich szkód. Dostęp do strony i korzystanie z niej odbywa się według własnego uznania i na własne ryzyko, a użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie uszkodzenia urządzenia lub systemu komputerowego, lub utratę danych z nich wynikających.

W maksymalnym zakresie dozwolonym przez prawo, niezależnie od wszelkich przeciwnych postanowień zawartych w niniejszym dokumencie, nasza odpowiedzialność wobec użytkownika za wszelkie szkody wynikające z niniejszej umowy lub z nią związane, będzie zawsze ograniczona do maksymalnie pięćdziesięciu dolarów amerykańskich (u.s. $50). Istnienie więcej niż jednego roszczenia nie powiększy tego limitu. Użytkownik zgadza się, że nasi dostawcy nie będą ponosić żadnej odpowiedzialności wynikającej z niniejszej umowy lub z nią związanej.

Niektóre jurysdykcje nie zezwalają na ograniczenie lub wyłączenie odpowiedzialności za szkody przypadkowe lub wynikowe, więc powyższe ograniczenie lub wyłączenie może nie mieć zastosowania do użytkownika.

Termin i wypowiedzenie. Z zastrzeżeniem tego punktu, niniejsze Warunki pozostają w mocy podczas korzystania przez użytkownika ze Strony. Możemy zawiesić lub odebrać prawo do korzystania z Witryny w dowolnym momencie z dowolnego powodu według własnego uznania, w tym za korzystanie z Witryny z naruszeniem niniejszych Warunków. Po wygaśnięciu praw Użytkownika wynikających z niniejszych Warunków, jego Konto oraz prawo do dostępu i korzystania z Witryny zostanie natychmiast rozwiązane. Użytkownik rozumie, że każde zamknięcie jego Konta może wiązać się z usunięciem Treści użytkownika powiązanych z jego Kontem z naszych baz danych. Firma nie będzie ponosić żadnej odpowiedzialności wobec użytkownika w związku z rozwiązaniem praw przysługujących mu na mocy niniejszych Warunków. Nawet po zakończeniu obowiązywania praw Użytkownika wynikających z niniejszych Warunków, następujące postanowienia niniejszych Warunków pozostaną w mocy: Sekcje 2 do 2.5, Sekcja 3 oraz Sekcje 4 do 10.

 

Polityka dotycząca praw autorskich.

Firma szanuje własność intelektualną innych osób i prosi, aby użytkownicy naszej Strony postępowali tak samo. W związku z naszą Stroną, przyjęliśmy i wdrożyliśmy politykę dotyczącą prawa autorskiego, która przewiduje usunięcie wszelkich materiałów naruszających prawo oraz wypowiedzenie umowy użytkownikom naszej Strony online, którzy wielokrotnie naruszają prawa własności intelektualnej, w tym prawa autorskie. Jeśli uważasz, że jeden z naszych użytkowników, poprzez korzystanie z naszej strony, bezprawnie narusza prawa autorskie do dzieła i chcesz usunąć rzekomo naruszający prawa materiał, następujące informacje w formie pisemnego powiadomienia (zgodnie z 17 U.S.C. § 512(c)) muszą być dostarczone do naszego wyznaczonego agenta ds. praw autorskich:

  • Twój fizyczny lub elektroniczny podpis;
  • identyfikację dzieła (dzieł) chronionego prawem autorskim, które zdaniem użytkownika zostało naruszone;
  • identyfikacji materiału w naszych usługach, który według Ciebie narusza prawo i którego usunięcia się domagasz;
  • wystarczające informacje pozwalające nam zlokalizować taki materiał;
  • swój adres, numer telefonu i adres e-mail;
  • oświadczenie, że w dobrej wierze wierzysz, że użycie materiału będącego przedmiotem zastrzeżenia nie jest dozwolone przez właściciela praw autorskich, jego agenta lub na mocy prawa; oraz
  • oświadczenie, że informacje zawarte w zgłoszeniu są dokładne, oraz pod groźbą kary za krzywoprzysięstwo, że jesteś właścicielem praw autorskich, które rzekomo zostały naruszone, lub że jesteś upoważniony do działania w imieniu właściciela praw autorskich.

Należy pamiętać, że zgodnie z 17 U.S.C. § 512(f), każde błędne przedstawienie istotnych faktów w pisemnym powiadomieniu automatycznie naraża stronę skarżącą na odpowiedzialność za wszelkie szkody, koszty i opłaty adwokackie poniesione przez nas w związku z pisemnym powiadomieniem i zarzutem naruszenia praw autorskich.

 

Ogólne

Niniejsze Warunki podlegają sporadycznym zmianom, a w przypadku wprowadzenia istotnych zmian, możemy powiadomić o nich użytkownika poprzez wysłanie wiadomości e-mail na ostatni podany przez niego adres e-mail i/lub poprzez umieszczenie informacji o zmianach w widocznym miejscu na naszej Stronie. Użytkownik jest odpowiedzialny za dostarczenie nam swojego najbardziej aktualnego adresu e-mail. W przypadku, gdy ostatni podany przez Państwa adres e-mail nie jest aktualny, wysłanie przez nas wiadomości zawierającej takie powiadomienie będzie mimo to stanowić skuteczne powiadomienie o zmianach opisanych w powiadomieniu. Wszelkie zmiany w niniejszych Warunkach będą obowiązywać najwcześniej po upływie trzydziestu (30) dni kalendarzowych od wysłania przez nas powiadomienia pocztą elektroniczną lub po upływie trzydziestu (30) dni kalendarzowych od umieszczenia przez nas informacji o zmianach na naszej Stronie. Zmiany te będą obowiązywać natychmiast dla nowych użytkowników naszej Strony. Dalsze korzystanie z naszej Strony po powiadomieniu o takich zmianach będzie oznaczało potwierdzenie tych zmian i zgodę na przestrzeganie warunków tych zmian. Rozstrzyganie sporów. Prosimy o uważne przeczytanie niniejszej Umowy Arbitrażowej. Stanowi ona część umowy z Firmą i wpływa na prawa użytkownika. Zawiera ona procedury OBOWIĄZKOWEJ WIĄŻĄCEJ ARBITRAŻACJI i zrzeczenia się praw do pozwów zbiorowych.

Zastosowanie umowy arbitrażowej. Wszelkie roszczenia i spory związane z Warunkami lub korzystaniem z jakiegokolwiek produktu lub usługi świadczonej przez Firmę, które nie mogą być rozwiązane nieformalnie lub w sądzie dla drobnych roszczeń, będą rozstrzygane przez wiążące postępowanie arbitrażowe na zasadzie indywidualnej zgodnie z warunkami niniejszej Umowy Arbitrażowej. O ile nie uzgodniono inaczej, wszystkie postępowania arbitrażowe będą prowadzone w języku angielskim. Niniejsza Umowa Arbitrażowa dotyczy Użytkownika i Firmy, a także wszelkich podmiotów zależnych, stowarzyszonych, agentów, pracowników, poprzedników w interesie, następców i cesjonariuszy, jak również wszystkich upoważnionych lub nieupoważnionych użytkowników lub beneficjentów usług lub towarów świadczonych na podstawie Warunków.

Wymóg zawiadomienia i nieformalne rozwiązywanie sporów. Zanim którakolwiek ze stron będzie mogła wystąpić o arbitraż, musi najpierw wysłać drugiej stronie pisemne Zawiadomienie o Sporze, opisujące charakter i podstawę roszczenia lub sporu oraz żądaną ulgę. Zawiadomienie do Spółki należy wysłać na adres: 30 quai Perrache. Po otrzymaniu Zawiadomienia, Kontrahent i Spółka mogą podjąć próbę nieformalnego rozwiązania roszczenia lub sporu. Jeżeli Dystrybutor i Spółka nie rozwiążą roszczenia lub sporu w ciągu trzydziestu (30) dni od otrzymania Zawiadomienia, każda ze stron może rozpocząć postępowanie arbitrażowe. Kwota jakiejkolwiek oferty ugody złożonej przez którąkolwiek ze stron nie może być ujawniona arbitrowi do czasu, gdy arbiter określi kwotę nagrody, do której uprawniona jest jedna ze stron.

Regulamin Arbitrażu. Arbitraż rozpoczyna się za pośrednictwem American Arbitration Association, uznanego dostawcy alternatywnych metod rozwiązywania sporów, który oferuje arbitraż zgodnie z niniejszą sekcją. Jeżeli AAA nie jest dostępne do prowadzenia arbitrażu, strony uzgodnią wybór alternatywnego dostawcy usług ADR. Zasady Dostawcy ADR będą regulować wszystkie aspekty arbitrażu, z wyjątkiem zakresu, w którym zasady te są sprzeczne z Warunkami. Regulamin arbitrażu konsumenckiego AAA regulujący arbitraż jest dostępny online pod adresem adr.org lub pod numerem telefonu AAA 1-800-778-7879. Arbitraż będzie prowadzony przez jednego, neutralnego arbitra. Wszelkie roszczenia lub spory, w których całkowita kwota żądanej nagrody jest mniejsza niż dziesięć tysięcy dolarów amerykańskich (US $10,000.00), mogą być rozstrzygane w drodze wiążącego arbitrażu bez stawiennictwa, według uznania strony żądającej ulgi. W przypadku roszczeń lub sporów, w których łączna kwota żądanej nagrody wynosi dziesięć tysięcy dolarów amerykańskich ($10.000,00 USD) lub więcej, prawo do przesłuchania zostanie określone w Regulaminie Arbitrażu. Wszelkie przesłuchania odbędą się w miejscu znajdującym się w promieniu 100 mil od miejsca zamieszkania Użytkownika, chyba że Użytkownik zamieszkuje poza terytorium Stanów Zjednoczonych i o ile strony nie postanowią inaczej. Jeżeli zamieszkują Państwo poza terytorium Stanów Zjednoczonych, arbiter powiadomi strony z odpowiednim wyprzedzeniem o dacie, godzinie i miejscu wszelkich przesłuchań. Wyrok w sprawie orzeczenia wydanego przez arbitra może zostać wydany przez dowolny sąd właściwy. Jeśli arbiter przyzna Dystrybutorowi nagrodę, która jest większa niż ostatnia oferta ugody, którą Firma złożyła Dystrybutorowi przed rozpoczęciem arbitrażu, Firma zapłaci Dystrybutorowi wyższą z dwóch kwot: $2,500.00. Każda ze stron poniesie własne koszty i wydatki wynikające z arbitrażu oraz pokryje równą część opłat i kosztów Dostawcy ADR.

Dodatkowe zasady dla arbitrażu bez stawiennictwa. W przypadku wyboru arbitrażu bez udziału stron, jest on prowadzony telefonicznie, online i/lub wyłącznie w oparciu o pisemne oświadczenia; konkretny sposób wybierany jest przez stronę inicjującą arbitraż. Arbitraż nie obejmuje osobistego stawiennictwa stron ani świadków, chyba że strony postanowią inaczej.

Limity czasowe. Jeśli Ty lub Firma dążycie do arbitrażu, sprawa arbitrażu musi być rozpoczęta i/lub zażądana w okresie przedawnienia i w terminie nałożonym zgodnie z zasadami AAA dla odpowiedniego roszczenia.

Organ Arbitra. Jeśli zostanie wszczęte postępowanie arbitrażowe, arbiter zadecyduje o prawach i obowiązkach Użytkownika i Firmy, a spór nie będzie skonsolidowany z żadnymi innymi sprawami ani połączony z innymi sprawami lub stronami. Arbiter będzie miał prawo do przyznania wniosków o odrzucenie całości lub części roszczenia. Arbiter ma prawo do przyznania odszkodowania pieniężnego i przyznania wszelkich niepieniężnych środków zaradczych lub ulg dostępnych dla osoby fizycznej na mocy obowiązującego prawa, Regulaminu AAA i Warunków. Arbiter wyda pisemne orzeczenie i decyzję opisującą istotne ustalenia i wnioski, na których opiera się orzeczenie. Arbiter ma takie same uprawnienia do przyznawania ulg w sprawach indywidualnych, jakie miałby sędzia w sądzie. Orzeczenie arbitra jest ostateczne i wiążące dla Użytkownika i Firmy.

Zrzeczenie się procesu z udziałem ławy przysięgłych. STRONY NINIEJSZYM ZRZUCAJĄ SWOJE KONSTYTUCYJNE I USTAWOWE PRAWA DO PÓJŚCIA DO SĄDU I PRZETARGU PRZED SĘDZIĄ LUB SĄDEM, wybierając w zamian, że wszystkie roszczenia i spory będą rozstrzygane w drodze arbitrażu na podstawie niniejszej Umowy Arbitrażowej. Procedury arbitrażowe są zazwyczaj bardziej ograniczone, skuteczniejsze i tańsze niż zasady obowiązujące w sądzie i podlegają bardzo ograniczonej kontroli sądu. W przypadku, gdy dojdzie do jakiegokolwiek sporu pomiędzy Użytkownikiem a Firmą w sądzie stanowym lub federalnym w celu unieważnienia lub wyegzekwowania orzeczenia arbitrażowego lub w inny sposób, UŻYTKOWNIK I FIRMA ZWRACAJĄ SIĘ Z CAŁEGO PRAWA DO SPRAWY SĄDOWEJ, wybierając w zamian rozstrzygnięcie sporu przez sędziego.

Zrzeczenie się pozwów zbiorowych lub skonsolidowanych. Wszystkie roszczenia i spory w zakresie niniejszego porozumienia arbitrażowego muszą być rozstrzygane w trybie indywidualnym, a nie zbiorowym, a roszczenia więcej niż jednego klienta lub użytkownika nie mogą być rozstrzygane w trybie arbitrażowym lub zbiorowym z roszczeniami innego klienta lub użytkownika.

Poufność. Wszystkie aspekty postępowania arbitrażowego są ściśle poufne. Strony zobowiązują się do zachowania poufności, chyba że prawo wymaga inaczej. Niniejszy ustęp nie stanowi przeszkody dla strony w przedstawieniu sądowi informacji niezbędnych do wykonania niniejszej umowy, wykonania orzeczenia arbitrażowego lub ubiegania się o nakaz lub sprawiedliwe zadośćuczynienie.

Rozdzielność. Jeżeli jakakolwiek część lub części niniejszej Umowy Arbitrażowej zostaną uznane przez sąd właściwy za nieważne lub niewykonalne, wówczas taka konkretna część lub części nie mają mocy prawnej i zostają oddzielone, a pozostała część Umowy pozostaje w pełnej mocy.

Prawo do odstąpienia od umowy. Strona, przeciwko której wysuwane jest roszczenie, może zrzec się wszelkich praw i ograniczeń określonych w niniejszej Umowie Arbitrażowej. Takie zrzeczenie się nie uchyla ani nie wpływa na żadną inną część niniejszej Umowy Arbitrażowej.

Przetrwanie umowy. Niniejsza Umowa Arbitrażowa przetrwa po zakończeniu relacji Użytkownika z Firmą.

Small Claims Court. Niemniej jednak, zarówno użytkownik jak i Spółka mogą wnieść indywidualne powództwo w sądzie dla drobnych roszczeń.

Emergency Equitable Relief. Niezależnie od powyższego, każda ze stron może wystąpić do sądu stanowego lub federalnego o zastosowanie nadzwyczajnych środków słuszności w celu utrzymania status quo do czasu zakończenia postępowania arbitrażowego. Wniosek o zastosowanie środków tymczasowych nie oznacza zrzeczenia się jakichkolwiek innych praw lub obowiązków wynikających z niniejszej Umowy Arbitrażowej.

Roszczenia niepodlegające arbitrażowi. Niezależnie od powyższego, roszczenia z tytułu zniesławienia, naruszenia ustawy o oszustwach i nadużyciach komputerowych oraz naruszenia lub przywłaszczenia patentu, praw autorskich, znaku towarowego lub tajemnicy handlowej drugiej strony nie podlegają niniejszej Umowie Arbitrażowej.

We wszystkich okolicznościach, w których powyższa Umowa Arbitrażowa pozwala stronom na prowadzenie sporu w sądzie, strony niniejszym zgadzają się poddać osobistej jurysdykcji sądów znajdujących się w Netherlands County w Kalifornii dla takich celów.

Strona może podlegać amerykańskim przepisom dotyczącym kontroli eksportu i może podlegać przepisom dotyczącym eksportu lub importu w innych krajach. Użytkownik zobowiązuje się nie eksportować, reeksportować ani nie przekazywać, bezpośrednio lub pośrednio, żadnych amerykańskich danych technicznych uzyskanych od firmy ani żadnych produktów wykorzystujących takie dane, z naruszeniem amerykańskich przepisów eksportowych lub regulacji.

Firma znajduje się pod adresem podanym w punkcie 10.8. Jeśli jesteś mieszkańcem Kalifornii, możesz zgłosić skargę do Jednostki Pomocy w Składaniu Skarg Wydziału Produktów Konsumenckich Departamentu Spraw Konsumenckich Kalifornii, kontaktując się z nią pisemnie pod adresem 400 R Street, Sacramento, CA 95814 lub telefonicznie pod numerem (800) 952-5210.

Komunikacja elektroniczna. Komunikacja pomiędzy użytkownikiem a Firmą odbywa się drogą elektroniczną, niezależnie od tego, czy użytkownik korzysta z Witryny, czy wysyła do nas wiadomości e-mail, czy też Firma zamieszcza powiadomienia na Witrynie lub komunikuje się z użytkownikiem za pośrednictwem poczty elektronicznej. Dla celów umownych, użytkownik (a) wyraża zgodę na otrzymywanie komunikacji od Firmy w formie elektronicznej; i (b) zgadza się, że wszystkie warunki, umowy, powiadomienia, ujawnienia i inne komunikaty, które Firma dostarcza użytkownikowi w formie elektronicznej, spełniają wszelkie zobowiązania prawne, które takie komunikaty spełniłyby, gdyby były w formie pisemnej.

Warunki ogólne. Niniejsze Warunki stanowią całość umowy pomiędzy Tobą a nami w zakresie korzystania z Witryny. Brak wykonania lub egzekwowania przez nas jakiegokolwiek prawa lub postanowienia niniejszych Warunków nie będzie oznaczał zrzeczenia się tego prawa lub postanowienia. Tytuły sekcji w niniejszych Warunkach służą wyłącznie wygodzie i nie mają żadnego skutku prawnego ani umownego. Słowo "w tym" oznacza "w tym bez ograniczeń". Jeśli jakiekolwiek postanowienie niniejszych Warunków zostanie uznane za nieważne lub niewykonalne, pozostałe postanowienia niniejszych Warunków pozostaną nienaruszone, a nieważne lub niewykonalne postanowienie zostanie uznane za zmodyfikowane tak, aby było ważne i wykonalne w maksymalnym zakresie dozwolonym przez prawo. Relacja użytkownika z Firmą jest relacją niezależnego wykonawcy, a żadna ze stron nie jest agentem ani partnerem drugiej. Niniejsze Warunki, a także prawa i obowiązki Użytkownika w nich zawarte, nie mogą być cedowane, zlecane, przekazywane lub w inny sposób przenoszone przez Użytkownika bez uprzedniej pisemnej zgody Spółki, a wszelkie próby cedowania, zlecania, przekazywania lub przenoszenia naruszające powyższe postanowienia będą nieważne. Spółka może dowolnie scedować niniejsze Warunki. Zasady i warunki określone w niniejszych Warunkach będą wiążące dla cesjonariuszy.

Twoja prywatność. Prosimy o zapoznanie się z naszą Polityką Prywatności.

Copyright/Trademark Information. Copyright ©. Wszelkie prawa zastrzeżone. Wszystkie znaki towarowe, loga i znaki usługowe wyświetlane na Stronie są naszą własnością lub własnością innych osób trzecich. Nie wolno używać tych znaków bez naszej uprzedniej pisemnej zgody lub zgody takiej osoby trzeciej, która może być właścicielem tych znaków.